Ochrona patentowa trwa maksymalnie 20 lat od rejestracji wynalazku

Prawo patentowe stwierdza, że wyłącznym reprezentantem podmiotu będącego stroną w postępowaniu i czynnościach przed Urzędem Patentowym RP może być tylko rzecznik patentowy (lub kancelaria patentowa). Jest to względny przymus rzecznikowski, który wynika z zapisów ustawy o rzecznikach patentowych z 11.04.2001 r. Natomiast obcokrajowcy, którzy występują do Urzędu Patentowego w jakiejkolwiek sprawie związanej z własnością przemysłową, muszą to robić tylko i wyłącznie poprzez rzecznika patentowego. Jest to zasada bezwzględnego przymusu rzecznikowskiego W Polsce patent przyznaje Urząd Patentowy RP. Jednak wynalazca z Polski - dzięki przynależności naszego kraju do Europejskiej Organizacji Patentowej - może zastrzec swoje dzieło także w Europejskim Urzędzie Patentowym i objąć je europejskim znakiem towarowym. Dokument patentowy określa zastrzeżenia patentowe i zakres przedmioty patentu. Umożliwia on ewentualne ściganie i dochodzenie roszczeń od osób, które wykorzystywały wynalazek bez wiedzy i zgody właściciela. Ochrona patentowa jest ograniczona czasowo (maksymalnie 20 lat) i terytorialnie (przysługuje w państwie zarejestrowania patentu). Ponadto, aby wynalazek był chroniony prawem, jego twórca musi terminowo uiszczać opłatę patentową, która rośnie wraz z okresem ochrony. Po upływie okresu ochronnego wynalazek staje się dobrem publicznym, a prawo autorskie do niego wygasają.

All Right Reserved ©2005-2021

wiecko.com